Podmienky ochrany osobných údajov

DENTIFIKAČNÉ ÚDAJE PREDÁVAJÚCEHO (ĎALEJ LEN PREVÁDZKOVATEĽA)

Samuel Štiblar – SKEŠ SHOP, IČO 50594621, so sídlom Hlavná 174/70, 086 41 Raslavice, je spoločnosť zapísaná v Živnostnenskom registri Okresného úradu v Bardejove, číslo živnostnenského registra: 760-19093, IČO 50 594 621, DIČ 1120280601, IČ DPH SK1120280601

ÚČEL SPRACÚVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

 1. a) Predávajúci (ďalej len prevádzkovateľ) spracúva osobné údaje kupujúcich (dotknutá osoba) za účelom uzatvorenia kúpnej zmluvy s kupujúcim v súlade s § 10 ods. 3 písm. b zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov prostredníctvom internetového obchodu luxusnepranie.skv súlade so zákonom č. 22/2004 Z. z. o elektronickom obchode.
 2. b) Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje kupujúcich najmä na účely objednania tovaru prostredníctvom internetového obchodu a potvrdenie objednávky, uzatvorenia kúpnej zmluvy, vystavenia daňového dokladu na zaplatenie kúpnej ceny za objednaný tovar alebo službu v zmysle zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov, dodania a doručenia tovaru na miesto doručenia uvedeného kupujúcim a jeho odovzdanie oprávnenej osobe a identifikácia zákazníka pred odovzdaním vopred zaplateného tovaru, evidencie objednávok pre riešenie vzniknutých prípadných reklamácií, informovania kupujúceho o stave objednávky a platby za tovar a evidencie zákazníkov na účely vedenia užívateľských účtov na web stránke.

ZOZNAM SPRACÚVANÝCH OSOBNÝCH ÚDAJOV

 1. a) Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje dotknutých osôb v rozsahu uvedenom v príslušných právnych predpisoch, v zmluvách a iných dokumentoch prevádzkovateľa v rozsahu, v akom budú tieto osobné údaje poskytnuté prevádzkovateľovi na dokumentoch, listoch a oznámeniach, prípadne v telefonických hovoroch alebo elektronickej komunikácii medzi prevádzkovateľom a kupujúcim.
 2. b) Prevádzkovateľ spracúva najmä nasledovné osobné údaje dotknutých osôb:
  - meno, priezvisko, titul, adresa fakturácie a doručenia tovaru, telefónne číslo klienta a adresa elektronickej pošty, číslo bankového účtu klienta, podpis.
 3. c) V prípade ak prevádzkovateľ spracúva aj iné osobné údaje dotknutých osôb, ako sú uvedené v podmienkach spracúvania osobných údajov, spracúva ich prevádzkovateľ v rozsahu potrebnom na splnenie povinností vyplývajúcich z kúpnej zmluvy a budú zapracované do kúpnej zmluvy.

DOBROVOĽNOSŤ ALEBO POVINNOSŤ POSKYTNUTIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

 1. a) Prevádzkovateľ získava osobné údaje od kupujúceho iba v rozsahu potrebnom na splnenie povinnosti predávajúceho vyplývajúcich z kúpnej zmluvy, uzatvorenej medzi prevádzkovateľom a kupujúcim, predmetom ktorej je dodanie objednaného tovaru alebo služby za dohodnutú cenu. Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje bez súhlasu dotknutej osoby na účel plnenia zmluvy v zmysle § 10 ods. 3 písm. b) zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov, kde dotknutá osoba vystupuje ako jedna zo zmluvných strán.
 2. b) Kupujúci poskytuje prevádzkovateľovi osobné údaje dobrovoľne za účelom splnenia si povinnosti prevádzkovateľa vyplývajúcich z kúpnej zmluvy. Bez ich poskytnutia nebude schopný prevádzkovateľ riadne plniť zmluvné povinnosti voči kupujúcemu. Neposkytnutie osobných údajov kupujúcim prevádzkovateľovi je dôvodom neuzavretia kúpnej zmluvy medzi prevádzkovateľom a kupujúcim.
 3. c) Kupujúci berie na vedomie, že jeho osobné údaje budú poskytnuté alebo sprístupnené tretej strane (napr. dopravca apod.) len za účelom splnenia povinností predávajúceho vyplývajúcich z kúpnej zmluvy alebo ak to ustanovuje osobitný predpis.
 4. d) Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje dotknutej osoby len po dobu nevyhnutnú na splnenie si povinnosti vyplývajúcich z kúpnej zmluvy a všeobecne záväzných právnych predpisov. Kupujúci má právo a možnosť aktualizovať osobné údaje telefonicky prostredníctvom infolinky, ako aj zaslaním emailu, či listu prevádzkovateľovi.
 5. POSKYTNUTIE OSOBNÝCH ÚDAJOV TRETEJ STRANE
 6. a) Prevádzkovateľ poskytuje osobné údaje kupujúcich získané prostredníctvom internetového obchodu luxusnepranie.sktretej strane výlučne za účelom splnenia povinnosti prevádzkovateľa vyplývajúcich z kúpnej zmluvy, a to hlavne k zabezpečeniu doručenia objednaného tovaru kupujúcemu v rozsahu meno, priezvisko, adresa doručenia a telefónne číslo osoby na doručenie a anonymného hodnotenia e-shop v rozsahu emailová adresa kupujúceho,
 7. b) Prevádzkovateľ je oprávnený poskytnúť osobné údaje kupujúceho (dotknutej osoby) tretej strane výlučne v súlade s § 8 zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov alebo keď to ustanovuje osobitný predpis,
 8. c) V podmienkach prevádzkovateľa sa jedná o následné spoločnosti:
 • Packeta Slovakia s.r.o., Kopčianska 3338/82, 851 01 Bratislava za účelom doručenia objednaného tovaru,
 • Heuréka shopping s.r.o., Karolinská 650/1, 186 00 Praha 8, Česká republika za účelom anonymného hodnotenia e-shopu pre Heureka.sk.

OKRUH PRÍJEMCOV, KTORÝM BUDÚ OSOBNÉ ÚDAJE SPRÍSTUPNENÉ

Predávajúci nesprístupňuje osobné údaje kupujúceho tretej strane okrem prípadov, keď to je nevyhnutné na plnenie povinností predávajúceho vyplývajúcich z kúpnej zmluvy alebo keď to ustanovuje osobitný predpis.

FORMA ZVEREJNENIA OSOBNÝCH ÚDAJOV A PRENOS OSOBNÝCH ÚDAJOV DO TRETEJ KRAJINY

 1. a) Prevádzkovateľ nezverejňuje osobné údaje kupujúcich získané prostredníctvom internetového obchodu luxusnepranie.sk.
 2. b) Osobné údaje kupujúcich nie sú predmetom prenosu do tretích krajín.

POUČENIE O PRÁVACH DOTKNUTEJ OSOBY (KUPUJÚCEHO)

 1. a) Dotknutá osoba má právo na základe písomnej žiadosti od prevádzkovateľa vyžadovať:
 • potvrdenie, či sú alebo nie sú osobné údaje o nej spracúvané,
 • vo všeobecne zrozumiteľnej forme informácie o spracúvaní osobných údajov v informačnom systéme v rozsahu podľa § 15 ods. 1 písm. a) až e) druhý až šiesty bod citovaného zákona; pri vydaní rozhodnutia podľa odseku 5 je dotknutá osoba oprávnená oboznámiť sa s postupom spracúvania a vyhodnocovania operácií,
 • vo všeobecne zrozumiteľnej forme presné informácie o zdroji, z ktorého získal jej osobné údaje na spracúvanie,
 • vo všeobecne zrozumiteľnej forme zoznam jej osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania,
 • opravu alebo likvidáciu svojich nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania,
 • likvidáciu jej osobných údajov, ktorých účel spracúvania sa skončil; ak sú predmetom spracúvania úradné doklady obsahujúce osobné údaje, môže požiadať o ich vrátenie,
 • likvidáciu jej osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, ak došlo k porušeniu zákona,
 • blokovanie jej osobných údajov z dôvodu odvolania súhlasu pred uplynutím času jeho platnosti, ak predávajúci spracúva osobné údaje na základe súhlasu dotknutej osoby.
 1. b) Právo dotknutej osoby podľa odseku 1 písm. e) a f) citovaného zákona možno obmedziť, len ak takéto obmedzenie vyplýva z osobitného zákona alebo jeho uplatnením by bola porušená ochrana dotknutej osoby, alebo by boli porušené práva a slobody iných osôb.
 2. c) Dotknutá osoba na základe písomnej žiadosti má právo u predávajúceho namietať voči:
 • spracúvaniu jej osobných údajov, o ktorých predpokladá, že sú alebo budú spracúvané na účely priameho marketingu bez jej súhlasu, a žiadať ich likvidáciu,
 • využívaniu osobných údajov uvedených v § 10 ods. 3 písm. d) citovaného zákona na účely priameho marketingu v poštovom styku, alebo
 • poskytovaniu osobných údajov uvedených v § 10 ods. 3 písm. d) citovaného zákona na účely priameho marketingu.
 1. d) Dotknutá osoba na základe písomnej žiadosti alebo osobne, ak vec neznesie odklad, má právo u predávajúceho kedykoľvek namietať voči spracúvaniu osobných údajov v prípadoch podľa § 10 ods. 3 písm. a), e), f) alebo g) citovaného zákona vyslovením oprávnených dôvodov alebo predložením dôkazov o neoprávnenom zasahovaní do jej práv a právom chránených záujmov, ktoré sú alebo môžu byť v konkrétnom prípade takýmto spracúvaním osobných údajov poškodené; ak tomu nebránia zákonné dôvody a preukáže sa, že námietka dotknutej osoby je oprávnená, predávajúci je povinný osobné údaje, ktorých spracúvanie dotknutá osoba namietala, bez zbytočného odkladu blokovať a zlikvidovať ihneď, ako to okolnosti dovolia.
 2. e) Dotknutá osoba na základe písomnej žiadosti alebo osobne, ak vec neznesie odklad, ďalej má právo u predávajúceho kedykoľvek namietať a nepodrobiť sa rozhodnutiu predávajúceho, ktoré by malo pre ňu právne účinky alebo významný dosah, ak sa také rozhodnutie vydá výlučne na základe úkonov automatizovaného spracúvania jej osobných údajov. Dotknutá osoba má právo žiadať predávajúceho o preskúmanie vydaného rozhodnutia metódou odlišnou od automatizovanej formy spracúvania, pričom predávajúci je povinný žiadosti dotknutej osoby vyhovieť, a to tak, že rozhodujúcu úlohu pri preskúmaní rozhodnutia bude mať oprávnená osoba; o spôsobe preskúmania a výsledku zistenia predávajúci informuje dotknutú osobu v lehote podľa § 29 ods. 3 citovaného zákona. Dotknutá osoba nemá toto právo iba v prípade, ak to ustanovuje osobitný zákon, v ktorom sú upravené opatrenia na zabezpečenie oprávnených záujmov dotknutej osoby, alebo ak v rámci predzmluvných vzťahov alebo počas existencie zmluvných vzťahov predávajúci vydal rozhodnutie, ktorým vyhovel požiadavke dotknutej osoby, alebo ak predávajúci na základe zmluvy prijal iné primerané opatrenia na zabezpečenie oprávnených záujmov dotknutej osoby.
 3. f) Ak dotknutá osoba uplatní svoje právo
 • písomne a z obsahu jej žiadosti vyplýva, že uplatňuje svoje právo, žiadosť sa považuje za podanú podľa tohto zákona; žiadosť podanú elektronickou poštou alebo faxom dotknutá osoba doručí písomne najneskôr do troch dní odo dňa jej odoslania,
 • osobne ústnou formou do zápisnice, z ktorej musí byť zrejmé, kto právo uplatnil, čoho sa domáha a kedy a kto vyhotovil zápisnicu, jeho podpis a podpis dotknutej osoby; kópiu zápisnice je prevádzkovateľ povinný odovzdať dotknutej osobe,
 • u sprostredkovateľa podľa písmena a) alebo písmena b), je ten povinný túto žiadosť alebo zápisnicu odovzdať predávajúcemu bez zbytočného odkladu.
 1. g) Dotknutá osoba pri podozrení, že jej osobné údaje sa neoprávnene spracúvajú, môže podať úradu návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov.
 2. h) Ak dotknutá osoba nemá spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu, jej práva môže uplatniť zákonný zástupca.
 3. i) Ak dotknutá osoba nežije, jej práva, ktoré mala podľa citovaného zákona, môže uplatniť blízka osoba.
 4. j) Dotknutá osoba (kupujúci) je povinná poskytnúť len pravdivé osobné údaje. V súlade s § 16 ods. 1 citovaného zákona je za nepravdivosť osobných údajov zodpovedný ten, kto do informačného systému osobné údaje poskytol.

Súhlasom so Všeobecnými obchodnými podmienkami potvrdzujem, že v súlade s § 15 ods. 1 zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov som bol/a oboznámený/á s podmienkami spracúvania osobných údajov v podmienkach prevádzkovateľa.

 

INFORMÁCIA O SPRACÚVANÍ OSOBNÝCH ÚDAJOV

Vážený pán/pani,

 

v súvislosti s prijatím Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktoré sa s účinnosťou 25. mája 2018 vzťahuje na spracúvanie Vašich osobných údajov, Vám nižšie poskytujeme zhrnutie základných informácií o spracúvaní a ochrane Vašich osobných údajov zo strany spoločnosti Samuel Štiblar – SKEŠ SHOP,086 41 Raslavice, ako prevádzkovateľa pri spracúvaní osobných údajov.

Aby sme mohli zabezpečovať činnosť a predmet činnosti našej spoločnosti, potrebujeme Vaše osobné údaje. Bezpečnosť vašich osobných údajov a ich spracúvanie zákonným spôsobom je pre spoločnosť prvoradé.

 

 1. Identifikačné a kontaktné údaje prevádzkovateľa

Samuel Štiblar – SKEŠ SHOP, IČO 50594621, so sídlom Hlavná 174/70, 086 41 Raslavice, je spoločnosť zapísaná v Živnostnenskom registri Okresného úradu v Bardejove, číslo živnostnenského registra: 760-19093 IČO 50 594 621, tel. +421 948 114 917 (ďalej len „prevádzkovateľ“).

 

 1. Účel a právny základ spracúvania Vašich osobných údajov

Mzdy a personalistika: plnenie zákonných povinností v súlade s čl. 6 ods. 1 písm. c) GDPR,

Účtovné doklady: plnenie zákonných povinností v súlade s čl. 6 ods. 1 písm. c) GDPR,

Správa registratúry: plnenie zákonných povinností prevádzkovateľa (čl. 6 ods. 1 písm. c) GDPR,

E-shop: plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba v súlade s čl. 6 ods. 1 písm. b) GDPR,

Záručný a pozáručný servis: plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba v súlade s čl. 6 ods. 1 písm. b) GDPR,

Monitorovanie zamestnancov: kontrola využívania pracovného času a dodržiavanie bezpečnostných pokynov zamestnancami prevádzkovateľa prostredníctvom elektronického monitoringu GPS v súlade s čl. 6 ods. 1 písm. c) GDPR.

 

 1. Komu poskytujeme Vaše osobné údaje

Pri spracúvaní Vašich osobných údajov využívame aj služby preverených a zmluvne zaviazaných externých obchodných partnerov, ktorí nám pomáhajú spracúvať a chrániť Vaše osobné údaje. Ide o tzv. sprostredkovateľov, ktorí pre naše potreby spracúvajú Vaše osobné údaje spravidla pri dodávaní služieb, ktoré sme si objednali na základe zmluvy medzi prevádzkovateľom a sprostredkovateľom v súlade v súlade s čl. 28 Všeobecného nariadenia o ochrane údajov (GDPR).

Príjemcami osobných údajov dotknutých osôb sú rôzne okruhy subjektov, ktorým poskytujeme Vaše osobné údaje najčastejšie v rámci plnenia našich zákonných povinností a/alebo ide o našich vlastných zamestnancov, s ktorými prichádzate ako dotknuté osoby do styku. Nižšie nájdete zoznam kategórií príjemcov osobných údajov:

 • súdy a orgány činné v trestnom konaní, exekútor,
 • sociálna poisťovňa a zdravotné poisťovne,
 • daňový úrad, doplnkové dôchodkové poisťovne a dôchodcovské správcovské spoločnosti,
 • orgány štátnej správy a verejnej moci na výkon kontroly a dozoru,
 • Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny, inšpektorát práce, Úrad verejného zdravotníctva SR,
 • štátne archívy s regionálnou územnou pôsobnosťou,
 • Štatistický úrad SR,
 • KR HaZZ, OR HaZZ,
 • Slovenská pošta,
 • školiace subjekty a zmluvný sprostredkovatelia pri poskytovaní služieb,
 • dodávatelia cloudových služieb.

 

 1. Ako dlho uchovávame vaše osobné údaje?

Dokumentácia, ktorá nie je súčasťou registratúrnych záznamov je po splnení účelu spracúvania bezodkladne bezpečne zničená. Osobné údaje, ktoré sú súčasťou registratúrnych záznamov sú uchovávané po dobu stanovenú registratúrnym plánom v archíve spoločnosti. Po uplynutí doby uloženia sú registratúrne záznamy v súlade so zákonom č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov vyradené z evidencie a bezpečne likvidované tak, aby nebolo možné zistiť ich obsah alebo odoslané do archívu s regionálnou pôsobnosťou.

 

 1. Prenos osobných údajov do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácii

Vaše osobné údaje nezamýšľame preniesť do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácii.

 

 1. Ste povinní poskytnúť Vaše osobné údaje?
 • v prípade, ak je právnym základom pre spracúvanie Vašich osobných údajov súhlas so spracúvaním osobných údajov podľa článku 6 ods. 1 písm. a) GDPR nie ste povinný poskytnúť nám Vaše osobné údaje. Poskytnutie Vašich osobných údajov je založené na Vašej slobodnej vôle a dobrovoľnom konaní. Udelený súhlas máte právo kedykoľvek odvolať. Neposkytnutie osobných údajov by nemalo mať žiadne negatívne a podstatné následky na Vašu osobu, ale môže sa znížiť komfort využívania niektorých služieb a Vaše informovanie o novinkách,
 • v prípade, ak je právnym základom pre spracúvanie Vašich osobných údajov uzatvorenie alebo plnenie zmluvného vzťahu podľa článku 6 ods. 1 písm. b) GDPR a odmietnete nám poskytnúť Vaše osobné údaje, môže to znamenať nemožnosť uzatvorenia zmluvného vzťahu alebo prípadne jeho plnenia,
 • v prípade, ak je právnym základom pre spracúvanie Vašich osobných údajov plnenie našej zákonnej povinnosti podľa článku 6 ods. 1 písm. c) GDPR poskytnutie Vašich osobných údajov je povinné. Ak nám odmietnete poskytnúť Vaše osobné údaje môže to viesť k vzniku škody, ktorej náhradu si môžeme voči Vám uplatňovať (napr. ak by nám v príčinnej súvislosti s nesplnením našej povinnosti bola uložená sankcia). V niektorých z týchto prípadov Vaše osobné údaje získavame z verejne dostupných registrov a databáz zákonným spôsobom,
 • v prípade, ak je právnym základom pre spracúvanie Vašich osobných splnenie dôležitej úlohy realizovanej vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci zverenej Prevádzkovateľovi podľa článku 6 ods. 1 písm. e) GDPR poskytnutie Vašich osobných údajov je povinné; neposkytnutie osobných údajov môže mať za následok, že Vám nebude poskytnutá služba zabezpečovaná v rámci pôsobnosti orgánov územnej samosprávy alebo nebude môcť byť vydané rozhodnutie, o ktoré nás žiadate, príp. môže byť inak zmarené splnenie dôležitej úlohy vo verejnom záujme; v niektorých z týchto prípadov Vaše osobné údaje získavame z verejne dostupných registrov a databáz zákonným spôsobom,
 • v prípade, ak je právnym základom pre spracúvanie Vašich osobných údajov prevaha našich oprávnených záujmov a využívame na spracúvanie Vašich osobných údajov právny základ podľa článku 6 ods. 1 písm. f) GDPR ste povinní toto spracúvanie strpieť, ale máte voči nemu právo podať námietku. Viac sa o tomto práve dozviete v osobitne zvýraznenej časti tohto dokumentu ako aj prostredníctvom doplnkových mechanizmov transparentnosti, ktoré môžeme používať pri našej prvej komunikácii a/alebo pri získavaní Vašich osobných údajov priamo od Vás.

 

 1. Práva dotknutej osoby

V súvislosti so spracúvaním Vašich osobných údajov máte:

 • právo na jasné, transparentné a zrozumiteľné informácie o tom, ako používame Vaše osobné údaje a aké sú Vaše práva,
 • právo na prístup k Vašim osobným údajom a poskytnutie ďalších informácií súvisiacich s ich spracúvaním zo strany obce Petrovce,
 • právo na opravu nesprávnych a neúplných osobných údajov,
 • právo na vymazanie Vašich osobných údajov, predovšetkým ak
 • už nie sú ďalej potrebné pre ďalšie spracúvanie,
 • ste odvolali svoj súhlas na ich spracúvanie,
 • ste oprávnene namietali voči ich spracúvaniu,
 • sú osobné údaje spracúvané nezákonne alebo
 • musia byť osobné údaje vymazané v zmysle právnych predpisov,
 • právo na obmedzenie spracúvania Vašich osobných údajov, ak
 • napadnete správnosť osobných údajov po dobu, kým overíme ich správnosť,
 • spracúvanie je nezákonné,
 • ich už nepotrebujeme, ale údaje potrebujete Vy na účely uplatnenia Vašich právnych nárokov,
 • namietate proti ich spracúvaniu po dobu, kým overíme, či naše oprávnené dôvody prevažujú nad Vašimi záujmami,
 • právo podať námietky proti spracúvaniu Vašich osobných údajov v prípade, že ich spracúvame na účely priameho marketingu alebo na účely našich oprávnených záujmov,
 • právo získať svoje osobné údaje a preniesť ich k inému poskytovateľovi služieb,
 • právo podať sťažnosť na Úrade na ochranu osobných údajov, so sídlom Hraničná 12, 820 07 Bratislava, tel. č. +421 -2-3231-3220, elektronicky na adresu statny.dozor@pdp.gov.sk.

 

 1. Ak potrebujete pomoc

Ak máte otázky ohľadom spracúvania Vašich osobných údajov, ak nie ste spokojný s tým, ako spracúvame Vaše osobné údaje alebo potrebujete akúkoľvek súvisiacu pomoc, obráťte sa prosím na našu spoločnosť, a to telefonicky na tel. č. +421 948 114 917, elektronicky na adrese info@luxusnepranie.sk alebo písomne na adrese Samuel Štiblar – SKEŠ SHOP, Hlavná 174/70, 086 41 Prešov.

 

 1. Ako spracúvame a chránime vaše osobné údaje

Vaše osobné údaje spracúvame v elektronickej a listinnej forme a pri ich spracúvaní nevyužívame prostriedky automatizovaného individuálneho rozhodovania vrátane profilovania.

Pre zabezpečenie bezpečnosti a dôvernosti Vašich osobných údajov, ktorá je pre spoločnosť mimoriadne dôležitá, využívame technické a organizačné opatrenia najmä na ochranu pred neoprávneným prístupom k údajom a ich zneužitiu, k zabezpečeniu pred neoprávneným spracúvaním, spracúvaniu nad rámec rozsahu a obsahu zodpovedajúcemu účelu ich spracúvania, nedovoleným spôsobom spracúvania, zaisteniu bezpečnosti našich IT systémov ako aj obnovu dát v prípade bezpečnostného incidentu. Ak je to nevyhnuté, využívame na ochranu Vašich osobných údajov spracúvaných v elektronickej podobe šifrovanie. Všetky prijaté opatrenia pravidelne vyhodnocujeme a aktualizujeme.

 

 1. Záverečné ustanovenia

Tieto zásady ochrany osobných údajov nadobúdajú platnosť dňa 1. júna 2022. Vyhradzujeme si právo tieto zásady zmeniť, ak dôjde k zmene spracúvania osobných údajov.